Ga naar content
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief   
Laagland 10 | 2200 Herentals | T. 014 21 34 02 | F. 014 21 34 83 | E. info@vermat.be

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

Garantievoorwaarden

Download hier een PDF-versie

1. Omschrijving van de waarborg

Algemeen: alle buitenschrijnwerk wordt tien jaar gewaarborgd tegen alle fabricatiefouten, inzonderheid fouten met betrekking tot de dimentionele stabiliteit.

Tevens waarborgen wij de conformiteit van het geheel met de Eéngemaakte Technische Specificaties, meer bepaald met S.T.S. 52.0 Buitenschrijnwerk Algemene Voorschriften - S.T.S. 52.12 - PVC Buitenschrijnwerk - S.T.S. 36 Metaalschrijnwerk - S.T.S. 38 Glaswerk - S.T.S. 53 Deuren. Luchtdoorlatendheid volgens Europese Norm EN 42 - Windweerstand volgens Europese Norm EN 77 - Waterdichtheid volgens Europese Norm EN 86.

Kunststof (PVC) - buitenschrijnwerk

 • PVC-raamprofielen van witte kleur worden 10 jaar gewaarborgd op kleurvastheid en schokbestendigheid.
 • PVC-raamprofielen bekleed met RENOLIT-folies worden 10 jaar gewaarborgd op kleurvastheid, schokbestendigheid en hechting van de folie.
 • PVC-raamprofielen gelakt met PUR-lak zijn 10 jaar gewaarborgd op onthechting, kleurverlies van méér dan 10 Cielab-eenheden volgens norm ASTM D2244-85 en glansverlies méér dan 30 % t.o.v. de aanvangsglans volgens ISO 2813 onder invalshoek 60°. De gebreken moeten zich voordoen op minstens 3 % van de totale behandelde oppervlakte en zichtbaar zijn op minstens vijf meter afstand aan buitenzijde en drie meter afstand aan binnenzijde.

Aluminium - buitenschrijnwerk

 • 10-jarige waarborg op hechting, corrosie en verkleuring van de lak volgens QUALICOAT-norm.
 • 10-jarige waarborg op corrosie en verkleuring volgens QUALANOD (Ewaa/Euras).
 • De garantie-voorwaarden van het extrusiebedrijf evenals van de oppervlaktebehandelaar zijn van toepassing.

Glas en beglazing

 • • 10 jaar waarborg vanaf produktiedatum glas als volgt: waarborg tegen alle zichthinder of vermindering van het zicht ten gevolge van damp of aanzetting op de binnenwanden door een gebrekkige dichting. Bij plaatsing door personeel vreemd aan de firma VERMAT, dient er wel voor gezorgd dat het glas gemerkt, gebruikt en geplaatst werd volgens de norm 113 van het W.T.C.B.
 • De waarborg op het glas is beperkt tot de kosteloze levering van nieuwe beglazing, exclusief verplaatsings- en plaatsingskosten, die altijd ten laste zijn van de klant.

Hang- en sluitwerk

 • Het hang- en sluitwerk dragen van fabriekswege een waarborg mede van 2 jaar.
 • De waarborg op het hang- en sluitwerk is beperkt tot de kosteloze levering van nieuwe delen, exclusief verplaatsings- en plaatsingskosten, die altijd ten laste zijn van de klant.

Periferie van het buitenschrijnwerk

 • In geval, ten gevolge van een kenbaar gebrek van het buitenschrijnwerk, kan onze verantwoordelijkheid nooit verder reiken dan vervangen van de geleverde producten.

Esthetisch uitzicht

 • Gebreken van esthetische aard, zoals daar zijn: blaasjes in de beglazing, onvolkomendheden op het oppervlak van het schrijnwerk, openstaande voegen, worden STEEDS als volgt beoordeeld: de gebreken moeten zichtbaar zijn vanop een afstand van 5 meter, bekeken onder een hoek van 60 graden, voor de buitenkant van het schrijnwerk; de gebreken aan binnenzijde van het gebouw dienen beoordeeld te worden vanop 3 meter afstand, eveneens onder een hoek van 60 graden. Gebreken die onder vermelde voorwaarden niet of met moeite zichtbaar zijn, vallen buiten garantie.

2. Duur en modaliteiten van de waarborg

Onder opschortend voorbehoud van het strikt naleven van de plaatsingsrichtlijnen en van een normaal gebruik, waarborgen wij de door ons geleverde materialen als volgt:

a. Bij levering (zonder plaatsing door onze diensten):

 • Goederen die in onze werkplaats worden aangeboden: gratis vervanging of aanpassing van het gebrek vertonende onderdeel.
 • Goederen op de werf geplaatst door derden: gratis vervanging van het gebrek vertonende onderdeel binnen de overeenstemmende garantieperiode. De plaatsingskost evenals de verplaatsingskosten worden aangerekend in regie (uur- en kilometertarief op eenvoudige aanvraag).

b. Bij levering en plaatsing door onze diensten:

 •  Algehele waarborg, met inbegrip van wisselstukken, verplaatsings- en loonkosten, voor alle gebreken dewelke gemeld worden tot datum van voorlopige oplevering van de werf ( beperkt tot maximaal 3-maanden na plaatsing buitenschrijnwerk), met uitsluiting van zichtbare beschadigingen die niet werden gemeld binnen de acht dagen na plaatsing. Een éérste interventie na voorlopige oplevering van de werf is steeds gratis. Er wordt verwacht, dat de klant alle gebrek vertonende delen meldt zodat alles binnen dezelfde interventie kan worden hersteld. Blijkt dat de klant later bijkomende gebreken meldt, dewelke kenbaar waren voor de éérste interventie, dan zal deze een forfaitaire verplaatsing en kostenvergoeding dienen te storten, gelijk aan 100 euro + BTW, dit vooraf betaalbaar, voor elke tweede of volgende interventie.
 •  Indien de herstelling of vervanging tevens beschadiging van de periferie van het buitenschrijnwerk noodzakelijk maakt ( zoals binnen-afkastingen, plakwerk, behang, schilderwerken enz... ), valt de herstelling van deze beschadigingen echter NIET onder onze garantie.
 •  Beschadigingen aangebracht door derden of het slecht functioneren van het buitenschrijnwerk ten gevolge van konstruktiefouten door derden (veel voorkomend voorbeeld: deuren die over de vloer slepen omdat de vloer niet pas ligt!) vallen niet onder de garantie. Herstelling gebeurt in regie.

3. De waarborg wordt nietig in de volgende gevallen

 • Bij onoordeelkundige plaatsing door derden.
 • Bij wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door derden.
 • Bij beschadigingen veroorzaakt door derden, bij gebrek aan zorgvuldigheid.
 • Bij vaststelling dat de gebreken het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud of onoordeelkundig gebruik.
 • Bij zichtbare gebreken of beschadiging van het oppervlak (of schrammen) dewelke niet gemeld zijn binnen de 8 dagen na levering/plaatsing der goederen.
 • Bij wanbetaling, bankbreuk, faillissement, concordaat van de opdrachtgever.