Ga naar content
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief   
Laagland 10 | 2200 Herentals | T. 014 21 34 02 | F. 014 21 34 83 | E. info@vermat.be

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

Verkoopsvoorwaarden

Download hier de PDF

 

Verkoopsvoorwaarden

 1. alle prijzen vermeld, zijn inclusief montage en excl. BTW, 6% als de woning meer dan 5 jaar in gebruik is voor privé doeleinden, anders 21%, 0% indien medecontractant.
 2. levertermijn: ca. 60 werkdagen na definitieve maatname en betaling van het voorschot. Bij wijzigingen nadien, start de termijn na goedkeuring van de aangepaste overeenkomst.
 3. betaling: contant.
 4. bij maatname, door onze firma, zijn prijswijzigingen mogelijk indien er wijzigingen zijn t.o.v. deze offerte (zowel qua afmetingen als afwerking). Wijzigingen in de opdracht geven in de regel ook een verandering van de gehele levertijd.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke verbintenis aangaande een levering of eender welke verhandeling, behalve bij bijzondere overeenkomst tussen de partijen, betekent de aanvaarding door het cliënteel van de algemene verkoopsvoorwaarden van VERMAT. In elk geval hebben onderhavige voorwaarden voorrang op de aankoopvoorwaarden van onze klanten. –
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en slechts 30 dagen geldig. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden. Contractprijs blijft 6 maanden onveranderd na bestelling.
 3. De technische opmeting gebeurt in één maal nadat alle raamopeningen gemetst zijn en alle dorpels er liggen. Bijkomende opmetingen worden aangerekend. Wijzigingen tegenover de originele offerte of overeenkomst worden verrekend. Zodra de aangepaste overeenkomst of offerte ondertekend terug in ons bezit is, begint de productie.
 4. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
 5. In geval van annulatie is de koper een schadevergoeding verschuldigd aan VERMAT van 30% van de totale aannemingssom verhoogd met reeds gedane fabricatiekosten en/of materiaalbestelling. Als Vermat het contract niet nakomt, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene de wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.
 6. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden onmiddellijk na ontdekking en ten minste 2 maanden na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode.Controle op zichtbare schade en gebreken gebeurt dadelijk na plaatsing door de koper, samen met de plaatsers, zoniet binnen de 48 uur. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. Onzichtbare gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking gemeld worden.
 7. Bij geschil kan onze verantwoordelijkheid nooit verder reiken dan vervangen van de geleverde producten. Klacht schort verplichtingen van betaling niet op.
 8. De goederen blijven eigendom van VERMAT tot volledige betaling (eigendomsbehoud). De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering ook tegen brand- en stormschade. De klant zorgt voor een gegoede stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. Er is pas recht op dienst na verkoop na volledige betaling van de aannemingssom.
 9. Betaling geschiedt steeds contant, zonder korting, volgens vordering der werken. Bij gebrek aan betaling op die dag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar, plus 15% forfait verhoging zonder ingebrekestelling met een minimum van € 125, tot datum effectieve betaling. Bijkomend worden alle innigskosten aangerekend (aangetekend schrijven, deurwaarder, advocaat, ea.)
 10. In geval van wanbetaling m.b.t. één factuur worden alle facturen opeisbaar, zelfs deze de welke nog niet vervallen zijn. Wanbetaling heeft ons het recht om onze diensten op te schorten. Wanbetaling geeft automatisch verlies van toegestane kortingen.
 11. Bij ondertekening van de opdracht gaan we er vanuit dat de nodige administratieve toelatingen bekomen zijn (vergunning, bouwtoelating, veiligheidscoördinator, EPB verslaggever,…). Deze honoraria en bijkomende vereiste zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.